SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 4 (2012)

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİ’NDE 20 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARIN MEME VE SERVİKS KANSERİ ERKEN TANISINA İLİŞKİN DAVRANIŞLARI*

Yonca Sönmez, Tufan Nayir, Selamet Köse, Birsen Gökçe, Ahmet Nesimi Kişioğlu

Özet


Amaç: Araştırmanın amacı 20 yaş ve üstü kadınların meme ve serviks kanseri erken tanısına ilişkin davranışlarının değerlendirilmesi ve ilişkili bazı sosyodemografik etmenlerin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ipteki çalışma Mayıs-Temmuz 2007 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmanın evreni Yalvaç 2 No’lu Sağlık Ocağı Bölgesi merkezinde yaşayan 20 yaş ve üstü 1641 kadındı. Örnek büyüklüğü %50 prevalans, %5 sapma ve %95 güven düzeyinde 311 kadındı. Yüz-yüze görüşme tekniğiyle anket uygulandı. Veri sayı, ortalama, yüzde, ki-kare ve Fisher’in kesin testiyle değerlendirildi.
Bulgular: Yaş ortalaması 46.3±17.2’ydi. %60.5’i ilkokul mezunu, %75.4’ü evli, %88.0’ı ev hanımıydı. Kadınların %23.4’ü her ay KKMM yaptığını belirtti. 20-39 yaş grubu, lise ve üzeri eğitimli, kanserler hakkında yeterli bilgisi olduğunu düşünen kadınlarda KKMM yapma oranları anlamlı olarak daha yüksekti (p

Tam Metin: PDF